Skip to main content

Nota de informare prelucrare date proces-verbal primire-predare autoturism

Nota de informare referitoare la prelucrarea datelor beneficiarilor in contextul completarii procesului-verbal de primire-predare autoturism (de) catre valet

  1. Cine prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal?

Pentru activitatea EU VALETING SERVICES SRL (denumita in cele ce urmeaza „Valetino” sau „Operatorul”), cu sediul in Constanta, jud. Constanta, str. Tudor Vladimirescu, Nr. 28A, parter, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J13/1791/2021, avand CUI RO44349534, confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta elementul – cheie. In acest scop am elaborat prezentul angajament prin care ne asumam sa respectam confidentialitatea datelor dumneavoastra personale si prin intermediul caruia va explicam ce categorii de date cu caracter personal colecteaza Valetino in contextul completarii procesului – verbal de predare – primire autoturism de catre/ catre valeti, modul in care sunt utilizate respectivele date, precum si scopul in care acestea sunt supuse unor operatiuni de prelucrare.

Nota: Prezenta nota de informare se raporteaza doar la datele dumneavoastra personale pe care noi le prelucram ca urmare a completarii procesului – verbal de primire – predare autoturism, in baza caruia valetul va presta serviciile solicitate.

Pentru orice intrebari/ nelamuriri cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, sunteti invitat sa transmiteti o cerere la adresa postala mai sus indicata sau la adresa de corespondenta electronica: office@valetino.ro, avand inscrise pe plic, respectiv in subiectul e-mailului mentiuni de tipul “Protectia datelor personale” „Date personale” sau “GDPR”.

2. Definitii

„Date cu caracter personal”: orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila. O persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, numar de identitate, imagine, date localizare etc.

! Pentru claritate, datele cu caracter personal vizeaza, in sensul prezentului document, informatii colectate in scopul completarii procesului – verbal de predare – primire autoturism, astfel cum acestea sunt descrise in cadrul sectiunii cu numarul 3 de mai jos.

„Prelucrare”: orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, stucturarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

„Operator”: o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau alt organism care singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

! In privinta proceselor de prelucrare descrise in cadrul prezentei informari, Valetino detine calitatea de operator de date cu caracter personal.

! Pentru a se asigura de faptul ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate numai cu respectarea normativelor in aceasta materie, Valetino a incheiat acorduri de prelucrare specifice cu valetii, acestia din urmand avand, in raport cu GDPR, calitate de persoane imputernicite cu prelucrarea datelor personale. Aceste acorduri contin reguli de prelucrare, adresate valetilor, si instructiuni punctuale in acest sens.

„Formular electronic de receptie”: procesul – verbal de predare – primire a autovehiculului, incheiat in forma electronica, afisat in contul de utilizator si care trebuie acceptat de beneficiar prealabil preluarii/ predarii autovehiculului si pe care valetul are responsabilitatea de a-l completa direct in aplicatia Valetino, atat la preluarea, cat si la restituirea autovehicului.

3. Ce categorii de date cu caracter personal prelucram?

In scopul respectarii unor standarde cat mai inalte de siguranta, dar si pentru a ne asigura ca autovehiculul dumneavoastra indeplineste toate cerintele legale pentru o buna functionare, Valetino prelucreaza datele continute in documentele autoturismului predat (precum: talon, asigurare RCA, ITP, rovinieta) si care se pot referi la: nume si prenume, adresa de resedinta/ domiciliu, dar si semnatura dumneavoastra, prin care certificati continutul procesului – verbal completat de valet.

Pentru a proba indeplinirea obligatiei de intretinere corespunzatoare pe tot parcursul cursei autoturismului dumneavoastra alaturi de catre valetii nostri, Valetino solitica acestora fotografierea autovehiculului, astfel incat sa se consemneze minimum sase elemente importante ale acestuia: kilometrii de la bord, seria sasiului, fata, spatele, laterala stanga si laterala dreapta; in plus, se vor avea in vedere, in procesul de fotografiere, si: barele, capota motor si portbagaj, aripi, parbriz, luneta si oglinzi, plafon, roti si lumini. Aceste fotografii nu vor putea fi utilizate de valet in alte scopuri decat cele determinate prin prezenta Nota de informare, urmand ca acestea sa fie incarcate in cuprinsul procesului – verbal astfel incheiat. De asemenea, valetul nu are posibilitatea de a incarca din propria galerie imagini, pe care mai apoi sa le ataseze procesului – verbal.

Nota: Datele beneficiarilor, care nu sunt solicitate de Operator si nu sunt necesare pentru onorarea solicitarii acestora, de tip text, fotografie sau incluse in alte documente si care sunt puse la dispozitia Valetino/ valetilor la initiativa beneficiarilor, fara o solicitare prealabila transmisa in acest sens, vor fi sterse automat din bazele de date ale Operatorului, acesta respectand dispozitiile in materia prelucrarilor de date cu caracter personal si asigurandu-se ca va colecta numai acele date care sunt necesare indeplinirii scopurilor pentru care acestea sunt prelucrate.

4. Care este temeiul prelucrarii datelor cu caracter personal?

In contextul in care datele sunt furnizate pentru efectuarea serviciilor oferite de Operator, acesta va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal in baza art. 6, alin. (1), lit. b), in concret pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract. Pentru evitarea oricarui dubiu, contractul pentru incheierea caruia persoana vizata face demersuri se refera la contractul de prestari de servicii de catre Operator.

5. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Valetino pastreaza datele persoanelor vizate atata timp cat este necesar scopului pentru care acestea au fost prelucrate, precum si in conformitate cu cerintele legale, iar ulterior, respectiv la expirarea obligatiilor legale de arhivare, datele vor fi sterse/eliminate din evidentele societatii. Valetino pastreaza datele din procesul verbal pe o perioada de 3 ani.

Operatorul garanteaza persoanelor vizate faptul ca efectueaza periodic verificari astfel incat datele cu caracter personal sa nu ramana stocate pentru o durata excesiva de timp.

6. Drepturile dumneavoastra in calitate de persoana vizata

In conformitate cu Regulamentul UE 679/2016 si cu Legea nr. 190/2018, in calitate de persoana vizata va puteti exercita urmatoarele drepturi in raport cu Operatorul Valetino:

DREPTUL DE A FI INFORMAT, prevazut de art. 13 – 14 din Regulamentul UE nr. 679/2016: Prin prezenta notificare se furnizeaza toate informatiile necesare privind prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal de catre Valetino, in contextul incheierii procesului – verbal de primire – predare autovehicul.

DREPTUL DE ACCES LA DATE: Potrivit art. 15 din Regulamenul 679/2016, puteti solicita in scris o confirmare a faptului ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate de Valetino, iar in cazul in care acestea sunt prelucrate, vi se va pune la dispozitie o copie a acestor date, precum si informatii suplimentare despre prelucrarea lor.

DREPTUL DE RECTIFICARE: Puteti solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, incomplete sau modificate (ex. Schimbare adresa/ nume etc.), in baza art. 16 din Regulament.

DREPTUL DE STERGERE: Conform art. 17 din Regulamentul 679/2016, aveti dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal prelucrate de Operator numai in anumite situatii si cu respectarea dispozitiilor legale (ex. datele nu mai sunt necesare potrivit scopului pentru care au fost prelucrate). Valetino nu este obligata sa dea curs solicitarii de stergere a datelor, situatie in care refuzul va fi unul motivat.

DREPTUL LA RESTRICTIONAREA PRELUCRARII: Art. 18 din Regulament va confera dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra personale in urmatoarele cazuri: se contesta exactitatea datelor, prelucrarea este ilegala, dar nu se exercita dreptul la stergerea datelor, datele nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost prelucrate, persoana vizata si-a exercitat dreptul de a se opune prelucrarii, iar verificarea motivelor este in asteptare.

DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR: Puteti solicita ca datele dumneavoastra cu caracter personal sa fie portate catre un alt operator, insa doar daca prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul expres si daca prelucrarea se face prin mijloace automatizate. Dreptul la portabilitatea datelor este prevazut de art. 20 din Regulament.

DREPTUL LA OPOZITIE: Conform art. 21 din Regulamentul 679/2016, va puteti opune prelucrarii datelor cu caracter personal doar in situatia prelucrarii efectuate in interesul legitim al operatorului.

DREPTUL DE A NU FACE OBIECTUL UNEI DECIZII BAZATE EXCLUSIV PE PRELUCRAREA AUTOMATA, INCLUSIV CREAREA DE PROFILURI: Va puteti opune in orice moment unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizata, inclusiv crearea de profiluri, dar numai atunci cand decizia respectiva produce efecte juridice care va privesc sau afecteaza intr-o masura semnificativa.

DREPTUL DE A DEPUNE O PLANGERE: Potrivit at. 77 din Regulament, fara a aduce atingere oricaror alte cai de atac administrative sau judiciare, aveti dreptul de a va adresa cu o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (Mun. Bucuresti, Bd. G-ral Gh. Magheru nr. 28-30, sector 1) in orice moment, in cazul in care considerati ca prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal incalca prevederile Regulamentului.

EU VALETING SERVICES SRL